francés » alemán

hors-bord <hors-bords> [ˊɔʀbɔʀ] SUST m

1. hors-bord (moteur):

2. hors-bord (bateau):

Außenborder m fam

hors-d'œuvre [ˊɔʀdœvʀ] SUST m inv

hors-jeu <hors-jeux> [ˊɔʀʒø] SUST m FBALL

hors-piste <hors-pistes> [ˊɔʀpist] SUST m

hors-texte [ˊɔʀtɛkst] SUST m inv TYP

hors-texte m

hors-la-loi [ˊɔʀlalwa] SUST m inv

piège du hors-jeu m

¿Quieres traducir una frase? Utiliza nuestro traductor de textos.

¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文