THE en el Oxford Spanish Dictionary

Traducciones de THE en el diccionario inglés»español

I.the ART DET [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

II.the ADV + comp [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

stick-in-the-mud [Am ˈstɪk ɪn ðə ˌməd, Brit ˈstɪkɪnðəˌmʌd] SUST inf

top-of-the-line [Brit ˌtɒpəvðəˈlʌɪn], Brit also top-of-the-range [ˌtɑːpəvðəˈreɪndʒ, ˌtɒpəvðəˈreɪndʒ] ADJ

theater-in-the-round, theatre-in-the-round Brit [Am ˌθiədərənðəˈraʊnd, Brit ˌθɪətərɪnðəˈraʊnd] SUST U

under-the-counter [Am ˌəndərðəˈkaʊn(t)ər, Brit ˌʌndəðəˈkaʊntə] ADJ attr

dyed-in-the-wool [Am ˌdaɪdɪnðəˈwʊl, Brit ˌdʌɪdɪnðəˈwʊl] ADJ attr

follow-the-leader [Am ˈfɑloʊ ði, Brit ] SUST U

glow-in-the-dark [Am ˌɡloʊɪnðəˈdɑrk, Brit ˈɡləʊɪnðəˌdɑːk] ADJ

hunt-the-slipper [Brit ˌhʌntðəˈslɪpə], hunt-the-thimble [-ˈθɪmbəl] SUST Brit

THE en el diccionario PONS

Traducciones de THE en el diccionario inglés»español

I.the [ðə, stressed, before vowel ði:] def art

II.the [ðə, stressed, before vowel ði:] ADV (in comparison)

off-the-peg [ˌɒfðəˈpeg, Am ˌɑ:f-] ADJ Brit, off-the-rack [ˌɒfðəˈræk, Am ˌɑ:f-] ADJ Am

over-the-counter [ˌəʊvəðəˈkaʊntəʳ, Am ˌoʊvɚðəˈkaʊnt̬ɚ] ADJ

out-of-the-way [ˌaʊtəvðəˈweɪ, Am ˌaʊt̬əvðəˈ-] ADJ

THE Ejemplos de uso en el diccionario PONS (revisados por la redacción)

THE del Diccionario de Tecnologías de la Refrigeración por cortesía de GEA Bock GmbH

inglés americano

¿Quieres traducir una frase? Utiliza nuestro traductor de textos.

¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文