the en el Oxford Spanish Dictionary

Traducciones de the en el diccionario inglés»español

I.the ART DET [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

II.the ADV + comp [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

hunt-the-slipper [Brit ˌhʌntðəˈslɪpə], hunt-the-thimble [-ˈθɪmbəl] SUST Brit

stick-in-the-mud [Am ˈstɪk ɪn ðə ˌməd, Brit ˈstɪkɪnðəˌmʌd] SUST inf

under-the-counter [Am ˌəndərðəˈkaʊn(t)ər, Brit ˌʌndəðəˈkaʊntə] ADJ attr

dyed-in-the-wool [Am ˌdaɪdɪnðəˈwʊl, Brit ˌdʌɪdɪnðəˈwʊl] ADJ attr

Falkland Islands, the Falklands [Am ˌfɔklənd ˈaɪləndz, Brit ˈfɔːlklənd ˌʌɪləndz, ˈfɒlklənd ˌʌɪləndz] SUST npl

the en el diccionario PONS

Traducciones de the en el diccionario inglés»español

I.the [ðə, stressed, before vowel ði:] def art

II.the [ðə, stressed, before vowel ði:] ADV (in comparison)

off-the-peg [ˌɒfðəˈpeg, Am ˌɑ:f-] ADJ Brit, off-the-rack [ˌɒfðəˈræk, Am ˌɑ:f-] ADJ Am

I.under-the-counter [ˌʌndəðəˈkaʊntəʳ, Am -dɚðəˈkaʊnt̬ɚ] ADJ

II.under-the-counter [ˌʌndəðəˈkaʊntəʳ, Am -dɚðəˈkaʊnt̬ɚ] ADV

over-the-counter [ˌəʊvəðəˈkaʊntəʳ, Am ˌoʊvɚðəˈkaʊnt̬ɚ] ADJ

inglés americano

¿Quieres traducir una frase? Utiliza nuestro traductor de textos.

¿Echas en falta una palabra, un modismo, una frase hecha o una traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文