hauts en el diccionario francés Oxford-Hachette

Traducciones de hauts en el diccionario francés»inglés (Ir a inglés»francés)

haut-de-chausse, haut-de-chausses <pl hauts-de-chausses> [ˈodʃos] SUST m

haut fourneau, haut-fourneau <pl hauts(-)fourneaux> [ˈofuʀno] SUST m

I.haut (haute) [ˈo, ˈot] ADJ

1. haut (étendu verticalement):

3. haut (dans une échelle de valeurs):

4. haut (dans une hiérarchie) attr:

II.haut (haute) [ˈo, ˈot] ADV

1. haut (partie élevée):

haut phrase:

VII.haut (haute) [ˈo, ˈot]

haute école lit RIDING
haute mer NAUT

VIII.haut (haute) [ˈo, ˈot]

Véase también: pavé, cri

pavé [pave] SUST m

1. cri:

Hauts-de-Seine [ˈodsɛn] mpl (département)

haut-relief <pl hauts-reliefs> [ˈoʀəljɛf] SUST m

haut-fond <pl hauts-fonds> [ˈofɔ̃] SUST m NAUT

haut-commissariat <pl hauts-commissariats> [ˈokɔmisaʀja] SUST m ADMIN

haut-commissaire <pl hauts-commissaires> [ˈokɔmisɛʀ] SUST m ADMIN

Traducciones de hauts en el diccionario inglés»francés (Ir a francés»inglés)

hauts en el diccionario PONS

Traducciones de hauts en el diccionario francés»inglés (Ir a inglés»francés)

II.haut [´o] SUST m

haut(e) [´o, ´ot] ADJ

là-haut [lao] ADV

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] SUST m

haut-parleur <haut-parleurs> [´opaʀlœʀ] SUST m

haut-de-forme [´od(ə)fɔʀm] SUST m inv

haut-le-corps [´ol(ə)kɔʀ] SUST m inv

haut-le-cœur [´ol(ə)kœʀ] SUST m inv

Traducciones de hauts en el diccionario inglés»francés (Ir a francés»inglés)

hauts Ejemplos de uso en el diccionario PONS (revisados por la redacción)

inglés americano

¿Quieres traducir una frase? Utiliza nuestro traductor de textos.

¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文